Plans d’Acció Tutorial: models de la UdG

Plans d’Acció Tutorial: models de la UdG

Aquesta sessió està adreçada als membres del Grup d’Innovació Docent sobre Pla d’Acció Tutorial i Mentoratge de la Facultat de Dret. La metodologia de l’activitat consistirà en breus exposicions per part dels coordinadors dels tres PAT, seguides de...
Control de l’assistència

Control de l’assistència

A l’entorn Moodle de la UdG s’ha incorporat una nova activitat: Assistència. Aquesta activitat suposa una manera senzilla de controlar l’alumnat que assisteix a les sessions de classe. A més, podem optar perquè s’atorgui una puntuació en funció...