Aprenentatge Servei

L’AS és una pràctica educativa que es caracteritza per combinar processos d’aprenentatge amb la realització d’un servei a la comunitat a partir d’un projecte participatiu. Té una doble finalitat pedagògica i solidària. Pedagògica, perquè planteja assolir uns coneixements i posar en pràctica unes competències a partir d’un treball real. I, solidària perquè implica dur a terme un projecte concret per incidir en una necessitat o problemàtica d’una comunitat.

Exemples d’aplicació

Serveis i programes educatius per a joves

Assignatura: Serveis i programes educatius per a joves
Tipus d’assignatura: Optativa
Grau: Educació Social

En aquesta assignatura s’incorpora l’aprenentatge servei (ApS) com un recurs per reforçar l’aprenentatge acadèmic i vincular-lo al compromís social. A partir de materials específics sobre ApS i d’exemples d’experiències i propostes concretes dipositades en el Moodle, cal que els estudiants facin arribar al professor/a una proposta d’ApS vinculada a l’acció educativa amb joves. Aquesta activitat els obliga a esbrinar programes i serveis existents, els continguts i activitats que ofereixen, què poden aportar… Es tracta d’un exercici inicial que convida a fer un “estat de l’art” sobre la temàtica de l’assignatura i que cada estudiant ha de fer pel seu compte.

Les propostes d’ApS poden ser individuals, de dos o tres estudiants i cal presentar-les a través d’una tutoria amb el professor/a que els orienta, accepta la proposta o suggereix de repensar-la. El pas següent consisteix a contactar amb l’entitat o institució corresponent per oferir el servei. En aquest cas el professor/a els proporciona una carta de presentació que els ajuda en aquesta tasca. Es disposa també d’un document d’acord d’ApS a través del qual els estudiants es fan responsables de proporcionar el servei; l’entitat ofereix els recursos necessaris (sovint l’accés a les instal·lacions i als joves) i el professor/a assumeix el seguiment i avaluació de l’estudiant. Durant el procés de disseny de la proposta concreta es realitza una tutoria específica amb cada estudiant per tal de resoldre dubtes, orientar-los en l’aplicació de continguts o enfocament del servei per oferir.

Aquesta base s’ha complementat amb lectures addicionals, com ara fragments de llibres acadèmics o de divulgació i vídeos d’elaboració pròpia o presents a la xarxa. Aquest conjunt de recursos ofereixen prou elements com perquè els alumnes puguin preparar els continguts que es valoraran a l’aula amb posterioritat. Això vol dir que l’alumnat ha d’arribar a la sessió de classe havent realitzat uns aprenentatges teòrics que s’avaluaran a l’aula. Aquest procés demana autoregulació per part de l’estudiantat, així com un esforç per organitzar el seu estudi.

Amb la voluntat d’aplicar la metodologia de l’aula inversa, combinada amb l’aprenentatge per equips, s’ha fer necessari trobar un sistema d’avaluació dels coneixements inicials que sigui senzill i immediat. En aquest cas, s’ha optat per utilitzar l’aplicació Plickers (https://get.plickers.com). Aquesta aplicació permet utilitzar la tecnologia sense massa complicacions perquè només cal que la utilitzi el professorat. La clau d’aquesta aplicació és un sistema de codis bidi impresos en paper o en cartolina. Cada alumne disposa de la seva pròpia targeta que pot orientar-se de quatre maneres diferents (les quatre cares del codi).

En el moment de posar en pràctica l’ApS els estudiants recullen evidències que ajuden a entendre el servei proporcionat, les competències que es posen en joc i els aprenentatges que es fan. En aquest moment els mitjans audiovisuals i el registre de materials és sovint oportú per deixar-ne constància.

Durant tot el procés de preparació de l’ApS les classes a la universitat aporten recursos i plantegen dilemes o reptes que han d’estimular-lo i alhora han de contribuir a reforçar els aprenentatges que es duen a terme en l’acció concreta. Es preveu també que cada proposta d’ApS comparteixi l’experiència formativa i de compromís social amb la resta d’estudiants. Per aquest motiu es proposa el FlipGrid com a fòrum audiovisual a través del qual els estudiants comparteixen els millors moments amb la resta de la classe.

Per acabar es preveu una sessió presencial de tots els estudiants a l’aula en la qual cada experiència d’ApS presenta les principals evidències del servei proporcionat i els aprenentatges assolits. En aquest cas s’utilitzen tota mena d’estratègies metodològiques i de recursos (audiovisuals, informàtics, plàstics, lúdics, personals, etc.) amb la finalitat de comunicar bé el treball realitzat i poder compartir els aprenentatges.

Algunes de les experiències d’ApS que s’han portat a terme han estat: tasques de suport a un curs de formació de monitors, acompanyament en el lleure per a joves discapacitats o tutelats, orientació a joves de batxillerat, suport a una associació de veïns en accions per a joves, entre d’altres.

Ús de Moodle:

Moodle es converteix en l’espai de referència de l’assignatura. En ell s’hi plantegen les tasques que l’estudiantat ha de resoldre i es converteix, per tant, en un espai d’intercanvi. Moodle és un bon lloc per fer de repositori de la documentació que s’utilitza a l’assignatura: pauta per als treballs, carta de presentació a entitats i institucions, documents d’acord dels estudiants… Serveix, també, per obrir espais de debat que complementin la tasca dels estudiants. A més, com que s’utilitzen diverses eines externes, Moodle és útil per aglutinar en un sol espai tots els enllaços a aquestes altres aplicacions.

(Exemple aportat per Pere Soler, de la XID sobre Aprenentatge Servei. ICE J. Pallach de la Universitat de Girona)

Referències

Batlle, R. (2011). Introducció a l’ApS

ApS-U-Cat. Guia 0 Fer aprenentatge servei a la universitat: https://www.acup.cat/ca/publicacio/guia-0-fer-aprenentatge-servei-la-universitat

Puig, J.M. (2015). ¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje servicio? 11 ideas clave. Graó. ISBN 978-84-9980-631-0

Criterios para valorar propuestas universitarias de Aprendizaje Servicio (ApS)
Bellera, J., Albertín, P., Bonmatí, A. (2015). Criterios para valorar propuestas universitarias de Aprendizaje Servicio (ApS), Procedia. Social and Behavioral Sciences, 196, 14-20.

El aprendizaje Servicio en las Facultades de Educación de España
Soler, P., Bellera, J. (2015).  El aprendizaje Servicio en las Facultades de Educación de España. Una oportunidad para la Pedagogía Social. A Ángel de Juanas, Á., Fernández, A. (coords.). Pedagogía social, universidad y sociedad. (1era ed., p. 359-367) Madrid: UNED. 

L’aprenentatge Servei Universitari. Xarxa d’Innovació Docent en Aprenentatge Servei
Albertín, P., Bellera, J., Bofill A., Guiu, E., Heras, R., Masgrau, M., i Soler, P. (2017). L’aprenentatge servei universitari. Xarxa d’Innovació Docent en Aprenentatge Servei. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. Universitat de Girona.