Gènere i docència

La perspectiva de gènere a la docència

Tal i com informa l’Agència Catalana de Qualificació (AQU), la transversalitat de la perspectiva de gènere és un principi d’actuació de tots els poders públics que implica la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de les polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones i els homes. Aquesta perspectiva ha de ser aplicada també a la docència universitària, incloent els processos de qualitat, tal com estableix l’article 28 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes que exigeix “incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau la promoció de la perspectiva de gènere d’una manera transversal i dels estudis sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els àmbits del coneixement i en l’activitat acadèmica i investigadora”. 

Així, indica l’AQU, el disseny de qualsevol nova titulació que es pretengui implantar haurà d’haver incorporat la perspectiva de gènere en el moment de la seva verificació. La resta de titulacions l’hauran d’incorporar gradualment, per mitjà dels processos avaluatius corresponents (seguiment, modificació i acreditació).

Amb aquest motiu publica al 2018 el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, elaborat per la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i incorpora pautes i recomanacions per a realitzar aquesta incorporació des de totes les seves vessants: des dels responsables de la planificació, gestió i avaluació, fins el PAS, PDI o estudiantat.

En aquest sentit, des del grup de treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives publica un informe sobre la perspectiva de gènere a la docència i recerca a les Universitats de la Xarxa Vives. Així neix una col·lecció d’11 “Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere” que acompanyen a la revisió i planificació de la docència en perspectiva de gènere a diferents disciplines i àmbits de coneixement.

Amb intenció de desenvolupar la legislació, la UdG incorporarà la perspectiva de gènere en el pla de qualitat que s’està dissenyant. Aquesta voluntat es ve mostrant des dels últims cursos, i així, des de l’Àrea d’Igualtat – Unitat de Compromís Social, s’han desenvolupat diferents cursos, organitzats conjuntament amb l’ICE, adreçats al PDI amb l’objectiu de la seva formació per a implementar la perspectiva de gènere a les matèries que imparteixen. Amb la intenció d’arribar al màxim de professorat, el curs 2020/21 es graven 16 píndoles que permeten una primera formació més general en perspectiva de gènere i la possibilitat d’aprofundir en el seu àmbit de coneixement de manera virtual i a càrrec de professores expertes.

Tot seguit es mostren els enllaços on podeu trobar el material necessari per a aquesta formació:

Tota aquesta informació, així com d’altra relacionada amb la perspectiva de gènere a la docència o al treball en igualtat que es realitza a la UdG la podeu consultar adreçant-vos a l’Àrea d’Igualtat: