Sistemes avaluació

A l’hora de plantejar l’avaluació de l’estudiantat es poden utilitzar diferents estratègies docents. A continuació us en proposem algunes acompanyades dels recursos de Moodle que podeu fer servir per aplicar-les.

Avaluació per part del docent

La major part de les activitats de Moodle poden ser avaluades. Podem avaluar, per exemple, la participació de l’alumnat en un fòrum determinat, les definicions que han fet en un glossari o les aportacions que han anotat en una base de dades.

Seguiment del progrés dels estudiants

En l’avaluació continuada, el seguiment del treball que fa l’estudiant i dels aprenentatges que va adquirint és un element clau. L’objectiu és poder introduir, tan bon punt es detecten mancances, les modificacions necessàries per millorar el procés que estan realitzant i els resultats d’aprenentatge que obtindran.

Cal donar un feedback a totes les tasques o accions que demanem que facin els nostres estudiants. Això no vol dir que calgui avaluar-ho tot, però sí fer-ne una valoració o comentari perquè els estudiants constatin que hi ha hagut una acció per part del docent

Moodle permet fer un seguiment de la compleció de les activitats proposades i del curs sencer. A més, hi ha el bloc Progrés de la compleció que permet mostrar una barra de progrés a cada estudiant perquè sigui conscient de com avança al llarg del curs.

Ús de rúbriques

La rúbrica és un instrument d’avaluació que permet avaluar de manera sistemàtica a partir d’una taula de doble entrada. En aquesta taula es relacionen els criteris d’avaluació amb diferents nivells d’assoliment d’aquests criteris.

Les rúbriques les pot utilitzar tant el professor com també els estudiants per fer autoavaluació, per exemple, o per avaluar companys.
Es recomana que els criteris inclosos en la rúbrica siguin coneguts pels estudiants. També, poden ser fruit d’un consens o acord.

Moodle: a més de la qualificació senzilla (escriure la nota directament), es pot utilitzar una guia de qualificació (qui avalua segueix una pauta amb diversos criteris i unes valoracions orientatives per a cada criteri) o una rúbrica d’avaluació (on, per a cada criteri, s’estableixen uns nivells determinats; el docent va marcant els nivells assolits dins de cada criteri per obtenir la nota final; es pot permetre que l’alumnat vegi la rúbrica d’avaluació abans de realitzar la tasca i, d’aquesta manera, pot saber sota quins paràmetres serà avaluat).

Coavaluació o avaluació entre iguals

L’avaluació entre iguals consisteix en l’avaluació que realitzen els estudiants sobre l’activitat d’altres companys en els treballs en equip, per exemple. Es parteix d’uns criteris d’avaluació prèviament establerts i coneguts.

Moodle: L’activitat Taller permet crear activitats que es puguin avaluar entre iguals. Cada alumne avalua un nombre determinat de treballs de companys i companyes alhora que és avaluat pel mateix nombre de gent. El docent decideix el nombre de tasques que ha d’avaluar cada alumne. Al final del procés, cada alumne rep una nota per la tasca que ha realitzat i una altra per la seva feina com a avaluador.

L’avaluació d’aquesta activitat es pot fer a partir d’una rúbrica amb la finalitat d’homogeneïtzar els criteris d’avaluació.

Autoavaluació

L’autoavaluació és la modalitat d’avaluació en la qual el propi estudiant realitza la valoració del seu treball, analitza i reflexiona sobre el seu procés d’aprenentatge per procedir a la seva avaluació. Es parteix d’uns criteris d’avaluació prèviament establerts i coneguts. Facilita que l’estudiant pugui valorar en quin moment es troba i què ha de fer per millorar.

Moodle: permet que els alumnes s’autoavaluïn a partir d’una tasca en la qual se’ls dona permisos de professor no editor i on només podran valorar la seva feina. El valor resultant pot formar part de la nota final de curs.
Aquesta tasca pot contenir una rúbrica d’avaluació amb els criteris que els docents hagin definit. Els estudiants omplen la rúbrica i la valoració final queda incorporada automàticament al seu qualificador.

Carpetes de treball: el portafolis

El portafolis és un recull, una compilació d’evidències que permeten a l’estudiant demostrar l’assoliment dels objectius i les competències necessàries per superar una assignatura.

Permet valorar el procés seguit per cada estudiant per tal d’assolir els objectius establerts. En la mesura que potencia la reflexió i l’anàlisi per part de l’estudiant sobre el seu propi treball, la valoració dels seus punts forts i punts febles, la reflexió sobre com està aprenent…, el portafoli és una eina ideal per situar l’estudiant en el centre del seu aprenentatge.

Es recomana especificar clarament quin ha de ser el contingut del portafoli, concretar el seguiment que es realitzarà de les tasques que s’hi han d’incloure, definir els criteris d’avaluació que s’aplicaran.

Entre d’altres, els criteris que es poden tenir en compte són: la correcció de les tasques i mostres incloses, la justificació i argumentació de les reflexions i idees aportades, l’ús correcte de la terminologia i dels conceptes de la matèria, l’ús de fonts d’informació complementàries, la presentació clara i ordenada, etc.

Hi ha diverses eines que poden ser útils en el moment d’organitzar un portafolis digital. A nivell general, podem indicar tres grans tipus d’eines:

  • Eines per crear pàgines web. En aquest cas podem recòrrer a Google Sites o Wix, per exemple.
  • Eines per crear i mantenir un blog com WordPress.
  • Plataformes de col·laboració en línia per organitzar notes i continguts com, per exemple, Notion.