Exemples activitats

A continuació es posen exemples de possibles activitats d’avaluació i dels recursos que ens facilita Moodle per avaluar el treball realitzat pels estudiants. 

En totes elles, l’ús de rúbriques, en base a uns criteris prèviament establerts i coneguts pels estudiants, pot ser d’utilitat.

Resolució de qüestionaris i tests en línia

Els qüestionaris i tests poden són una bona eina per analitzar el grau d’assoliment de determinats continguts. També es poden fer servir com a eina d’autoavaluació. Es poden plantejar diferents tipus de preguntes, permetre o no diversos intents, establir un límit de temps, etc.

Moodle: permet crear i gestionar qüestionaris on line. Ofereix la possibilitat de crear qüestionaris amb un ampli ventall de tipus de preguntes: aparellament, arrossegar i deixar anar dins d’un text, arrossegar i deixar anar marcadors, arrossegar i deixar anar sobre una imatge, calculada, calculada simple, numèrica, opció múltiple, opció múltiple calculada, resposta breu, resposta oberta, respostes incrustades (Cloze), seleccionar paraules que falten i vertader/fals. Les preguntes es poden emmagatzemar i organitzar en un banc de preguntes que es pot compartir amb altres assignatures o professorat.

Elaboració d’informes, memòries, treballs individuals…

La redacció d’informes és un exercici en el qual l’estudiant recull, analitza i valora les informacions principals sobre un tema. Habitualment, l’estructura inclou una part preliminar (títol, autor, data, índex, resum), una part central (introducció, desenvolupament, conclusions, prospectiva), i una part final amb els annexos.

A l’hora d’avaluar-lo es poden tenir en compte indicadors com: l’organització i l’estructura de l’informe, la qualitat de la informació i la seva relació amb el tema de treball, la qualitat de la redacció, la pertinència i vigència de les referències bibliogràfiques, la redacció i l’ortografia, etc.

Moodle: es pot dur a terme a partir de la creació d’una activitat del tipus Tasca on els estudiants pengin les seves produccions. Es pot fer servir una rúbrica que els estudiants poden veure abans de realitzar del seu treball.

També es pot crear una activitat del tipus Base de Dades on cada alumne o grup hagi d’omplir diversos camps que lliguin amb el que es demana (tothom accedirà al que han fet els seus companys i companyes); en el cas que la producció final sigui en format gràfic (una infografia, per exemple) es pot habilitar un recurs del tipus Carpeta on tothom pot penjar el seu treball.

Presentacions orals d’informes i treballs

En aquest tipus d’exposicions, l’estudiant mostra la seva capacitat per presentar de forma clara, ordenada i sintètica els punts principals del treball que ha realitzat.

Alguns dels indicadors a valorar en una presentació oral d’un informe o treball són:

  • en relació al contingut: l’estructura ordenada del discurs, el nivell i profunditat del contingut, el grau de concreció, la temporització del discurs, el repartiment equitatiu entre els diferents membres del grup, si és el cas, etc.
  • respecte de la posada en escena: la pronunciació i fluïdesa del llenguatge, la postura corporal i la gesticulació, el domini dels continguts, la seguretat en les respostes a preguntes que es formulin, etc.
  • en relació al material de suport: la riquesa visual, el disseny i la presentació multimèdia, etc.

Gravació de vídeo: els estudiants poden gravar les exposicions en format vídeo amb un mòbil o una càmera, i pujar-les a un canal de vídeo a la xarxa com YouTube o Vimeo per tal de lliurar-les a través d’un enllaç al Moodle.

Rúbriques d’avaluació

Presentació d’anàlisis de casos

Es pot plantejar a grups d’estudiants o individualment. Els estudiants l’han d’analitzar, definir els problemes que hi detecten, discutir-ho en el seu grup si es planteja com una activitat grupal, i treure les seves pròpies conclusions sobre les accions que caldria emprendre. Poden presentar les seves anàlisis i defensar el seu pla o solució oralment, amb una filmació o a través d’una videoconferència, per exemple, o per escrit.

Moodle: té l’activitat del tipus fòrum que permet crear espais de debat i de participació entre l’estudiantat. Si convé, es pot convertir en una activitat avaluable perquè es pot posar una valoració a cadascuna de les participacions

També permet fer tota la gestió dels grups: creació aleatòria o manual i assignar tasques per grups. Si volem que la resta d’estudiants vegi el treball que han fet els seus companys i companyes, es pot crear una activitat del tipus Taller.

Participació en treballs en equip

Alguns dels elements a tenir en compte a l’hora d’avaluar la participació en els treballs en equip són l’assoliment dels objectius de l’equip, el funcionament dels diferents càrrecs dins l’equip i la realització dels compromisos individuals.

Moodle: permet crear grups de forma manual o a través d’alguna activitat on els alumnes s’inscriuen als grups; els grups es poden utilitzar per avaluar treballs de forma conjunta, per enviar notificacions a través d’un fòrum o per oferir continguts diferenciats.

Participació en fòrums de discussió

A l’hora d’avaluar la participació en fòrums de discussió poden considerar-se criteris referits a la freqüència de les intervencions, a la pertinència i rellevància de les intervencions, la qualitat dels comentaris de resposta donats a altres companys, l’originalitat en l’exposició de les idees, la redacció i ortografia acurades, etc.

Moodle: permet la creació de fòrums de debat. Si cal, poden ser activitats d’avaluació perquè permeten la valoració de les intervencions de l’estudiantat segons diversos criteris que el professorat pot escollir.

Fòrum de debat

Elaboració col·laborativa de documents en espais compartits (Wikis)

Les wikis són espais web col·laboratius, amb enllaços, imatges i altres tipus de contingut, editats per diversos usuaris a través de qualsevol navegador. Les aportacions a la wiki poden ser individuals o també es poden treballar els diferents apartats en grup. És un format molt útil per al treball en equip.

A l’hora de plantejar l’elaboració d’una wiki com a activitat d’avaluació, poden establir-se diferents tipus de criteris, referits, a la qualitat del contingut (precisió de la informació, a la profunditat en el desenvolupament del tema, etc.), a la presentació (redacció, ortografia, claredat d’exposició, estructura, disseny i organització acurada, etc.), i a la qualitat de la col·laboració (tipus i grau d’interacció que realitzen els membres del grup, oportunitat i pertinència de les intervencions i aportacions realitzades, freqüència d’aportacions noves o destacades per part dels diferents membres, etc.).

Moodle: a través de l’activitat Wiki. Tot i que funciona correctament, té algunes mancances que la fan poc recomanable per a grups mitjans o grans.

Google Apps: eines de Google que tant l’estudiantat com el professorat tenen associades al seu correu electrònic institucional (en el cas del professorat en una adreça diferent a l’habitual).

Elaboració d’un diari de pràctiques

A l’hora de plantejar l’avaluació d’un diari de pràctiques, alguns dels indicadors que es tenen en compte són: la presentació clara del tipus de servei, centre o projecte on es realitzen les pràctiques, l’exposició clara de les tasques, responsabilitats i funcions que s’assumeixen, la recollida periòdica i organitzada de vivències i actuacions, la reflexió sobre els coneixements, estratègies i habilitats que es posen en pràctica, la reflexió sobre la relació entre els coneixements teòrics adquirits en els estudis i la seva actuació en l’entorn de pràctiques, els aspectes formals de la presentació (exposició i expressió de les idees, organització i estructura ordenada, redacció, ús de recursos gràfics i disseny), etc.

Mahara: portafoli digital docent vinculat a Moodle que permet emmagatzemar les evidències de progrés dels estudiants, mantenir un diari de treball o col·laborar amb altres estudiants. El portafoli està vinculat al perfil d’usuari, de manera que el pot utilitzar al llarg de la seva vida universitària i, finalment, el pot exportar per desar-ne una còpia.