El Taller sobre com aplicar estratègies d’aula inversa que s’ha anat realitzant al llarg d’aquest curs, ha finalitzat. Hi ha participat 13 professors de diferents facultats (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Facultat d’Infermeria, Facultat de Ciències, Escola Politècnica Superior i Facultat de Medicina) que han posat en pràctica les diferents estratègies pròpies d’aquest enfocament a les seves aules. Els participants han treballat en tres grups, cadascun centrat en el desenvolupament d’una estratègia concreta:  

– Peer Instruction (Instrucció per parelles)

– Just in Time Teaching (Ensenyament just-in-time)

– Aprenentatge basat en equips

El taller es va iniciar amb sessions de treball conjunt per tal de planificar les tasques i familiaritzar-se amb aquestes estratègies. Aquestes sessions es van complementar amb un període de treball personal durant el qual els participants van programar activitats concretes d’aula inversa.

A través de la plataforma virtual Moodle es van compartir reflexions, dubtes i consultes.

La participació en el taller ha comportat la implementació a l’aula de les activitats dissenyades i planificades en relació a l’estratègia d’aula inversa escollida.

Així, el dia 14 de desembre es va posar en pràctica l’estratègia “Just in Time Teaching” en una assignatura de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. El 19 de febrer es va implementar l’estratègia d’“Aprenentatge basat en equips”, en una classe de l’assignatura de “Química dels elements”, durant el desenvolupament de la qual el professor va utilitzar l’aplicació Plickers. El 12 de març va tenir lloc la darrera sessió d’implementació en què es posava en pràctica l’estratègia “Just in Time Teaching”, realitzada en una classe d’Economia financera i comptabilitat. Durant el seu desenvolupament les professores que l’impartien van utilitzar també l’aplicació Plickers.

En aquestes sessions han participat com a observadors la resta de participants del taller, a més del professor que ha tutoritzat i dinamitzat el taller, José Luis Medina, de la Universitat de Barcelona i membres de l’equip de l’ICE.

Cada sessió d’implementació ha estat seguida d’una sessió de debat i anàlisi sobre les experiències que s’han anat posant en pràctica a les classes i que han estat objecte d’observació per part de la resta de companys.

En la seva fase final, s’ha realitzat una sessió conjunta de treball per tal de posar en comú les diferents experiències i analitzar conjuntament l’aplicació de les estratègies d’aula inversa a les classes.

En aquests moments s’està treballant per organitzar una jornada de presentació de les experiències realitzades oberta a tot el PDI de la UdG. S’informarà de la proposta i el calendari previst a través d’aquest Butlletí.

Fes una piulada!